GRACCHUS, TIBERIUS AND GAIUS

Tiberius

163-133 B.C.

Roman reformer Gaius

154-121 B.C.

Roman reformer

Tiberius and Gaius Gracchus were plebeian tribunes* during the late Roman Republic* who sponsored programs to distribute public land to poor citizens. De Gracchi broers kwamen uit een gerespecteerde Romeinse familie en hun grootvader was Scipio Africanus, de man die de grote Carthaagse generaal Hannibal versloeg.een van de grootste problemen waarmee de Laat—Romeinse republiek werd geconfronteerd was dat het grootste deel van het publieke land— land dat werd afgenomen van de verslagen vijanden van Rome-werd gecontroleerd door de rijken ten koste van kleine landeigenaren. Grote slavenplantages waren gebruikelijk in Italië, en het afnemende aantal kleine boerderijen maakte het voor veel burgers moeilijk om in hun levensonderhoud te voorzien. Hoewel de Romeinse Senaat tegen de meeste hervormingen was, zagen sommige Romeinse burgers de noodzaak van drastische maatregelen om de ongelijkheid in hun samenleving te verminderen.

De carrière van Tiberius Gracchus. Tiberius Sempronius Gracchus, de oudste van de twee broers, begon zijn campagne voor hervorming in 133 voor Christus de recente uitbreiding van de Romeinse Republiek toegevoegd aan de rijkdom van de Romeinse aristocraten*, waardoor ze veel meer land te kopen voor hun landgoederen. Hoewel er een wet was die de hoeveelheid openbaar land beperkte die een persoon kon bezitten, werd deze wet niet gehandhaafd. De meeste van deze grote landgoederen werden bewerkt door slaven die waren teruggebracht uit veroverde gebieden. Slavernij dreef kleine boeren van het land en dwong velen van hen naar Rome, waar ze zich bij de werklozen van de stad aansloten. Als tribune in 133 v. Chr., Tiberius verzocht dat openbare land worden verdeeld onder landloze Burgers. Daarnaast riep hij op tot handhaving van de wet die de hoeveelheid land beperkte die een persoon kon bezitten. Hij stelde ook voor dat overtollig land zou worden verdeeld onder arme burgers, een voorstel dat de aristocraten van Rome zeer boos maakte.

Tiberius ‘ succes leek zeker. Hij kwam uit een van de belangrijkste families van Rome, en hij had veel vrienden onder de senatoren. Zijn plan was ook populair bij de mensen in de vergadering. Echter, Tiberius ‘ onconventionele methoden boos velen. Toen een andere tribuun zijn plan afkeurde, liet Tiberius hem uit zijn ambt zetten. Nadat het wetsvoorstel uiteindelijk werd aangenomen, stelde Tiberius een commissie in om de nieuwe wet in werking te laten treden. Toen de Commissie geld nodig had, herleidde Tiberius fondsen uit een van de nieuwe gebieden van Rome, Pergamum in Klein-Azië. Deze activiteiten betwistten de traditionele controle van de Senaat over financiën en buitenlands beleid. Tiberius ‘ tegenstanders verachtten deze schendingen van het gebruik. Toen Tiberius aankondigde dat hij zich kandidaat zou stellen voor herverkiezing als tribuun, liet een groep senatoren Tiberius en 300 van zijn aanhangers vermoorden en hun lichamen in de rivier de Tiber gooien.

De carrière van Gaius Gracchus. De landhervorming stierf niet samen met Tiberius Gracchus. Tien jaar later werd Gaius Sempronius Gracchus, de jongere broer van Tiberius, verkozen tot tribuun. Gaius, een begaafd spreker in het openbaar, stelde hervormingen voor die nog radicaler waren dan die van Tiberius. Hij breidde de landwet van zijn broer uit en stroomlijnde de graandistributie aan de armen door opslagfaciliteiten voor het graan te bouwen en het tegen gesubsidieerde prijzen te verkopen. Gaius riep op tot de stichting van kolonies die door landloze Romeinen konden worden gevestigd en sponsorde uitgebreide openbare werken om werk te bieden aan werklozen. Gaius ‘ steun kwam van de rising equestrian order*, een klasse van welgestelde Romeinen met agrarische en commerciële belangen. In tegenstelling tot senatoren streefden ze niet naar een electief ambt of naar directe deelname aan de Romeinse regering. Gaius probeerde hun steun te winnen door de ruiterklasse het recht te beloven om de belastingen van de provincie* van Azië te innen en het recht om zitting te nemen in jury ‘ s die Romeinse senatoriale gouverneurs berechten voor misdaden.in 122 v. Chr. riep Gaius Gracchus op tot het verlenen van burgerschap aan de Italiaanse bondgenoten van Rome. Zijn doel was om ze te onderwerpen aan de landbouwwet van zijn broer. Dit voorstel werd verworpen, en Gaius verloor in zijn run voor herverkiezing als tribuun. Een jaar later probeerde Gaius de herroeping van zijn hervormingen te voorkomen met een gewapende groep aanhangers. Hij faalde en werd samen met veel van zijn volgelingen gedood.

The Legacy of the Gracchi Brothers. De moorden op Tiberius en Gaius Gracchus en hun aanhangers introduceerden het gebruik van geweld in de politiek van Rome. De harmonieuze overeenkomst die de politiek van de Romeinse Republiek had gemarkeerd eindigde daarmee, en Rome ging een lange periode van geweld en burgeroorlog in, die uiteindelijk resulteerde in de val van de Republiek.* plebejische tribune in het oude Rome, een van de tien ambtenaren die de rechten van het algemene lichaam van Romeinse burgers beschermde tegen willekeurige acties door de patriciërs, of hogere klassen * Romeinse Republiek Rome gedurende de periode van 509 v. Chr. tot 31 v. Chr. toen volksvergaderingen jaarlijks hun regeringsfunctionarissen verkozen * aristocraat van de hoogste sociale klasse*ruiterorde tweede rang van de Romeinse hogere klasse, bestaande uit rijke landeigenaren wiens sociale positie hen in staat stelde om in aanmerking te komen voor dienst in de cavalerie

* provincie overzee gecontroleerd door Rome

de verschillen tussen broers

hoewel Tiberius en Gaius Gracchus soortgelijke politieke doelen hadden, volgens de Griekse biograaf Plutarchus, hadden ze zeer verschillende persoonlijkheden. Tiberius was zachtaardig, bedaard en zeer zachtaardig. Gaius was hartstochtelijk en had een vreselijk humeur, waarbij hij zijn vijanden vaak beledigde in zijn toespraken. Terwijl Tiberius zuinig was en duidelijk leefde, had Gaius een meer extravagante levensstijl. Maar hoe verschillend hun stijlen ook waren, schreef Plutarchus, de Gracchi waren gelijk in hun grote intelligentie, hun industrie en hun liefde voor Rome.historici debatteren over de bedoelingen van de Gracchi. Sommigen denken dat hun landhervormingen gericht waren op het versterken van Rome ‘ s militaire mankracht, terwijl anderen geloven dat ze politieke opportunisten waren die bereid waren om alles te doen om een aanhang te winnen. Sommige historici geloven echter dat de fraters handelen uit oprechte bezorgdheid voor de armen. (Zie ook burgeroorlogen, Romeins; klassenstructuur, Romeins; Land: eigendom, hervorming, en gebruik; Senaat, Romeins; Rome, geschiedenis van.)

Leave a Reply