Oral andning hos nyfödda spädbarn 7

nyfödda spädbarn anses vara obligatoriska nasala andetag, därför beroende av en patenterad nasal luftväg för ventilation. Förhållandena under vilka oral andning kunde uppstå och bidraget från oral ventilation till total ventilation studerades hos 30 friska spädbarn (i åldern 1 till 3 dagar). Nasalt och oralt luftflöde mättes med användning av två motståndsmatchade pneumotakometrar, och hjärtfrekvens tcPo2, et CO2 och sömntillstånd registrerades kontinuerligt. Hos tre av 10 spädbarn som studerades i ostörd sömn noterades spontan oronasal andning under både aktiv och tyst sömn (genomsnittlig varaktighet 19 ml 25 minuter), fördelningen av tidvattenvolymen var 70% ml 12% nasal och 30% ml 12% oral. Episoder av oronasal andning observerades också efter att ha gråtit hos sex spädbarn (genomsnittlig varaktighet 21 kg 19 sekunder). Hos ytterligare 20 spädbarn utfördes flera 15 sekunders End-expiratoriska nasala ocklusioner; åtta (40%) av dessa spädbarn initierade och ihållande oral andning som svar på nasal ocklusion. Andningsfrekvens, tidalvolym, hjärtfrekvens och tcPo2 förändrades inte när oral andning inträffade som svar på nasal ocklusion, även om minutventilationen minskade från 265 till 199 ml/min/kg (P<0,05). Dessa resultat visar att nyfödda spädbarn kan använda den orala luftvägen för ventilation, både spontant och som svar på Fullständig nasal ocklusion.

Leave a Reply